Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Connecting Plus

Liên minh Connecting Plus ra đời mong muốn liên kết các cá nhân, tổ chức và mở ra cơ hội chia sẻ nguồn lực (con người, công cụ, thông tin,..), hợp tác thành công và gia tăng giá trị.

Website: http://connectingplus.ecosite.vn/