Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020

Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM