Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021