Skip links

BK Holdings

BK Holdings

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Bách Khoa Hà Nội (BK-Holdings) thành lập vào năm 2007, là mô hình doanh nghiệp đầu tiên được phép thành lập tại một trường Đại học ở Việt Nam. Mục tiêu là nhằm huy động các nguồn lực của nhà nước, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia vào quá trình nghiên cứu, ươm tạo và thương mại hoá các sản phẩm Khoa học-Công nghệ của nhà trường. Các nhà khoa học trở thành chủ thể góp vốn, trí tuệ và công sức xây dựng doanh nghiệp.

Website: http://www.bkholdings.com.vn/