Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Trường Đại học An Giang (ĐHAG)

Trường Đại học An Giang là một trường đại học đa ngành, thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại An Giang, được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam, có vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục tại Việt Nam.

Website: https://www.agu.edu.vn/