Ông Yi-Chen Lan
Ông Yi-Chen Lan
Phó hiệu trưởng Western Sydney

Giáo sư Yi-Chen Lan hiện là Phó Hiệu trưởng tại Đại học Western Sydney. Ông có bằng Cử nhân Thương mại – Máy tính và Hệ thống Thông tin (Honours) và bằng Tiến sĩ của Đại học Western Sydney.