Ông Trần Văn Chín
Ông Trần Văn Chín
Chủ tịch VMC

Ông Trần Văn Chín hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VMC.