Ông Ted Kim
Ông Ted Kim
Giám đốc KIMC

Ông Ted Kim là người sáng lập, Giám đốc điều hành Tập đoàn Tư vấn Đầu tư & Quản lý KIMC.