Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/04/2020
Tiếng Việt
Ông Lê Hải Bình
Ông Lê Hải Bình
Chủ tịch Mắt Bảo

Ông Lê Hải Bình hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Mắt Bão.