Ông David Triều
Ông David Triều
Giám đốc IoT Startup Ecosystem

Ông David Triều là Giám đốc Dự án tại Hệ sinh thái Khởi nghiệp IoT Việt Nam.