Bà Đặng Tố Loan
Bà Đặng Tố Loan
Phó giám đốc SHB Sài gòn