Tubudd
  • Lĩnh vực SaaS
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_10

Tubudd là một nền tảng công nghệ thông minh kết nối khách du lịch với người bạn bản địa.