Skip links

Cập nhật dự án Startup Wheel 2022

  • Họ và tên đại diện đăng ký dự án
  • chèn link youtube hoặc tương tự
  • * Nội dung tham khảo (có thể điều chỉnh để phù hợp với công ty/ dự án): Vấn đề đang giải quyết/ Cơ hội thị trường; Giải pháp/ Giá trị mang lại; Công nghệ lõi/ Lợi thế cạnh tranh; Mô hình kinh doanh Tổng quan về thị trường; Quy mô thị trường & Thị trường mục tiêu; Phân tích cạnh tranh & đối thủ cạnh tranh; Mô tả về đội ngũ sáng lập và các nhân sự chủ chốt; Dự báo tài chính và các chỉ số chính; Tình trạng hiện tại và thành tựu đạt được cho đến nay; Kế hoạch phát triển/ kế hoạch gọi vốn
  •