Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 15/05/2021

Báo cáo tác động của Covid đến kinh tế Việt Nam của WorldBank công bố tháng 07/2020

Báo cáo về tác động của Covid-19 đến kinh tế Việt Nam được WorldBank công bố vào tháng 07/2020 có tên là: CÁI GÌ SẼ LÀ BÌNH THƯỜNG MỚI CHO VIỆT NAM

Ở trong báo cáo này phần đầu sẽ nêu tổng quan về tác động của Covid-19 đến kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nhưng vẫn rất kiên cường, các vấn đề về chuyển đổi khủng hoảng thành cơ hội …

Ngoài ra, phần tiếp theo báo cáo còn nêu rất rõ & sâu các vấn đề như:

  • Tác động của Covid đến kinh tế Việt Nam: trong phần này còn nêu rõ đối tượng nào là người chịu tác động mạnh nhất từ khủng hoảng, phản ứng của chính phủ Việt Nam ra sao, số liệu minh chứng về các hành động của chính phủ đã có tác động như thế nào đến hiện tại.
  • Triển vọng kinh tế ngắn & trung hạn: trong phần này nêu rõ việc tìm kiếm định hướng mới để phục hồi, kịch bản cho nền kinh tế giai đoạn 2020 – 2022, quản lý rủi ro …
  • Cơ hội chính cho Việt Nam
  • Bình thường mới của Việt Nam sẽ là cái gì? 

Tóm tắt sơ bộ về báo cáo là vậy, rất đáng để tải về và đọc nhé các bạn:

LINK TẢI TẠI ĐÂY (KHÔNG CẦN ĐỂ LẠI BẤT KỲ THÔNG TIN GÌ)

Nguồn: Adtimes.vn