Hình ảnh đào tạo Khởi sự Kinh doanh

Chương trình đào tạo Khởi sự kinh doanh cho các bạn thí sịnh tham gia Startup Wheel 2013.