Ông Phạm Phú Quý
Ông Phạm Phú Quý
Giám đốc Cấp nước Kênh Đông

Ông Phạm Phú Quý là Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Cấp nước Kênh Đông, Ủy viên Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp Trẻ TP. HCM (YBA).