Ông Phí Anh Tuấn
Ông Phí Anh Tuấn
Chủ tịch & Giám đốc P.A.T Consulting

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty tư vấn P.A.T Consulting Ltd.