Ông Lê Thành Nguyên
Ông Lê Thành Nguyên
Giám đốc SHTP-IC

Ông Lê Thanh Nguyên là Giám đốc của Saigon Hi-Tech Park Incubation Center (SHTP-IC).