Bà Zenda Nguyen
Bà Zenda Nguyen
Giám đốc vận hành Infinity Blockchain Labs

Bà Zenda Nguyễn hiện là Giám đốc vận hành của Infinity Blockchain Labs (IBL) – công ty nghiên cứu và phát triển hàng đầu ở Châu Á tập trung vào các dịch vụ RegTech (công nghệ pháp lý), dịch vụ trung gian và vườn ươm để triển khai công nghệ Blockchain.