Ông Vương Gia Thiện
Ông Vương Gia Thiện
Giám đốc Alchemy Asia

Ông Vương Gia Thiện là Giám đốc Công ty TNHH Alchemy Asia, Ủy viên Ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Thành Phố Hồ Chí Minh (YBA).