Inform! Startup Wheel 2021 is now open for all applications
English
Ông Trần Anh Hoàng
Ông Trần Anh Hoàng

Giám đốc Công ty Thương mại và Dịch vụ Linh Anh

Ông Trần Anh Hoàng là Giám đốc công ty Cổ phần sản xuất Thương mại và Dịch vụ Linh Anh, đồng thời ông cũng là Ủy viên Ban chấp hành hội doanh nhân trẻ Thành Phố Hồ Chí Minh (YBA).