Inform! Startup Wheel 2020 is now open for all applications
English
Ông Trần Văn Chín
Ông Trần Văn Chín

Chủ tịch VMC

Ông Trần Văn Chín hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VMC.