Inform! Startup Wheel 2021 is now open for all applications
English
Ông Ted Kim
Ông Ted Kim

Giám đốc KIMC

Ông Ted Kim là người sáng lập, Giám đốc điều hành Tập đoàn Tư vấn Đầu tư & Quản lý KIMC.