Ông Phan Hải
Ông Phan Hải
Giám đốc Giày BQ

Ông Phan Hải hiện là Giám đốc công ty TNHH – Thương mại BQ.