Inform! Startup Wheel 2020 is now open for all applications
English
Ông Phan Hải
Ông Phan Hải

Giám đốc Giày BQ

Ông Phan Hải hiện là Giám đốc công ty TNHH – Thương mại BQ.