Inform! Startup Wheel 2020 is now open for all applications
English
Ông Nguyễn Ngọc Thịnh
Ông Nguyễn Ngọc Thịnh

Giám đốc Dịch vụ Thương mại Tiến Thịnh

Ông Nguyễn Ngọc Thịnh là Tổng Giám Đốc Công ty Sản xuất Dịch vụ Thương mại Tiến Thịnh – chuyên sản xuất sản phẩm Công nghiệp Hỗ Trợ Kỹ Thuật Cao, đồng thời ông cũng là Ủy viên Ban chấp hành Hội doanh nhân trẻ Thành Phố Hồ Chí Minh (YBA).