Inform! Startup Wheel 2020 is now open for all applications
English
Ông Lê Hải Bình
Ông Lê Hải Bình

Chủ tịch Mắt Bảo

Ông Lê Hải Bình hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Mắt Bão.