Ông Đoàn Võ Khang Duy
Ông Đoàn Võ Khang Duy
Giám đốc Công nghiệp AMECO

Ông Đoàn Võ Khang Duy hiện là Tổng giám đốc Công ty CP Công nghiệp AMECO, Chủ tịch Liên Đoàn Các Nhà Lãnh Đạo Trẻ Thế Giới tại Việt Nam ( JCI Việt Nam).