Inform! Startup Wheel 2021 is now open for all applications
English
Ông Chu Tiến Dũng
Ông Chu Tiến Dũng

Giám đốc Công nghiệp Sài Gòn

Ông Chu Tiến Dũng hiện là Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn. Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.