Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/04/2020
English
Thiết bị đốt lò áp lực không khói
  • Sector IoT
  • Nation VN
  • Year attended 2019
  • Award TOP_60

Tận dụng nguồn Nhớt thải làm chất đốt, có trên 400 tấn/năm. và chuyển hóa thành nhiệt lượng hữu ích cung cấp cho các ngành nghề khác như: nung , sấy, đốt mà không phát sinh khói. Không làm ô nhiễm môi trường. Bằng Thiết bị Đốt lò Áp lực mà các thiết bị ngoại nhập khác không đốt được bằng nhớt thải.