Inform! Startup Wheel 2020 is now open for all applications
English
IncomSoft
  • Sector SaaS
  • Nation VN
  • Year attended 2019
  • Award TOP_60

Giải Pháp gồm 2 phần:
– Cách làm
– Công cụ triển khai
Công cụ bản chất là các chức năng phần mềm.
Cách làm là phương thức “Nâng Tầm Doanh Nghiệp”. Khi khách hàng sử dụng incomSoft, các yếu tố nội tại của doanh nghiệp được kiện toàn, gắn kết, doanh nghiệp lớn dần lên.