Inform! Startup Wheel 2020 is now open for all applications
English
GRAC
  • Sector Bigdata
  • Nation VN
  • Year attended 2019
  • Award TOP_60

Hướng đến thanh toán tiền rác điện tử. Số hóa mạng lưới quản lý rác thải bằng việc áp dụng công nghệ 4.0. Tạo môi trường cho người dùng trao đổi, mua bán các sản phẩm còn giá trị sử dụng một cách dễ dàng, đáng tin cậy. Hướng dẫn người dùng phân loại rác bằng hình ảnh trực quan, ngôn từ dễ hiểu.