Inform! Startup Wheel 2020 is now open for all applications
English
Bệnh án điện tử Việt Nam
  • Sector Medtech
  • Nation VN
  • Year attended 2019
  • Award TOP_60

VNEMR là một nền tảng quản lý và hồ sơ y tế điện tử dựa trên bộ lưu trữ đám mây cho các trạm y tế cấp xã và phòng khám tư nhân. Dựa vào chức năng của y học gia đình, chúng tôi đảm bảo khả năng tiếp cận dữ liệu và khả năng chia sẻ trên toàn bộ dịch vụ chăm sóc liên tục cho bệnh nhân.