21ST-Haircare
  • Sector Healthcare
  • Nation VN
  • Year attended 2019
  • Award TOP_60

Cá nhân hoá chăm sóc tóc với bộ sản phẩm tuỳ chỉnh: Dầu gội, dầu xả, mặt nạ dưỡng tóc. Khách hàng tự thiết kế công thức bao gồm cả các yếu tố cá nhân hoá như thói quen, môi trường. Thiết kế và đóng chai chỉ dành riêng cho mỗi người.


Tạo ra công thức với xác suất trùng lặp là 1/10,2 tỷ kết quả.