(Tiếng Việt) CEO Việt gọi vốn triệu USD ‘tấn công’ thị trường KOL Thái Lan, Indonesia